DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Prijímacie konanie

Na študijné programy učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii, prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a literatúra v kombinácii a editorstvo a vydavateľská prax budú uchádzači prijatí bez prijímacej skúšky; poradovník prijatých uchádzačov bude zostavený na základe výsledkov štúdia zo strednej školy – priemer známok na výročných vysvedčeniach za 2. a 3. ročník a na polročnom vysvedčení za 4. ročník.

Poznámky:

  • Pri výbere učiteľského študijného programu sa môže realizovať prijímacia skúška na druhý zvolený predmet. Podrobný zoznam študijných programov (aj s uvedením informácie o konaní prijímacej skúšky) vrátane predpokladaného počtu prijatých uchádzačov sa nachádza TU.
  • Pri študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo sa budú zohľadňovať výsledky profilových predmetov na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku a na polročnom vysvedčení v 4. ročníku. Profilové predmety jednotlivých jazykových kombinácií uvádzame v zátvorkách (T na začiatku predstavuje skratku študijného programu „translatológia“ a ostatné písmená predstavujú skratku jazyka): TAS (AJ, SJ); TFS (FJ, SJ); TNS (NJ, SJ); TRS (RJ, SJ).

Termíny podania prihlášok:

Bakalárske štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2022
Odporúčame uprednostniť eletronickú prihlášku. V prípade využitia elektronickej prihlášky je možné známky do prihlášky prevziať priamo z elektronickej žiackej knižky a nie je potrebné prihlášku potvrdzovať strednou školou.
Do elektronickej prihlášky odporúčame nahrať skeny všetkých potrebných príloh, vrátane potvrdení o aktivitách, ktoré sú predmetom bodového hodnotenia a skenov vysvedčení zo strednej školy s jasne viditeľnou pečiatkou školy a podpisom riaditeľa. Úradne overené kópie vysvedčení postačí predložiť najneskôr v deň zápisu.
Pri elektronickom podaní prihlášky obsahujúcej požadované prílohy nie je potrebné zasielať na univerzitu vytlačenú verziu papierovej prihlášky.

Magisterské štúdium (denná aj externá forma) – do 30. apríla 2022

Doktorandské štúdium (denná aj externá forma) – do 31. mája 2022

Postup pri podaní prihlášok nájdete TU.

Adresa na odosielanie prihlášok:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Študijné oddelenie
Štefánikova 67
949 74  Nitra

Všeobecné otázky týkajúce sa prijímacieho konania píšte na adresu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Všetky potrebné informácie o prijímacom konaní nájdete na stránke Filozofickej fakulty v časti Prijímacie konanie.

Odkazy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | www.ukf.skFilozofická fakulta | www.ff.ukf.skKatedra slovenského jazyka a literatúry