DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Ponuka študijných programov

Bakalárske štúdium:

Magisterské štúdium:

 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii s druhým predmetom – buď z ponuky Filozofickej fakulty, alebo aj z ponuky iných fakúlt UKF) – študijný plán,
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii s cudzím jazykom:  anglickým, francúzskym, nemeckým, ruským, španielskym) – študijný plán,
 • editorstvo a vydavateľská prax – študijný plán.

Upozornenie k zverejneným študijným plánom: V prípade učiteľských a translatologicko-tlmočnícky orientovaných študijných programov je v študijnom pláne uvedený len zoznam predmetov zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a kultúry. Študenti učiteľského štúdia absolvujú okrem predmetu slovenský jazyk a literatúra aj predmety z druhého aprobačného predmetu, ako aj z pedagogicko-psychologického základu. Študenti prekladateľsko-tlmočnícky orientovaného študijného programu absolvujú okrem slovenského jazyka aj kultúry predmety z druhého jazyka a z translatologického základu.

Učiteľský študijný program je možné študovať aj externej forme štúdia (v kombinácii s históriou), všetky ostatné študijné programy v dennej forme. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia získava absolvent titul bakalár (Bc.), po absolvovaní magisterského štúdia získava titul magister (Mgr.). Po absolvovaní bakalárskeho štúdia môžu absolventi pokračovať v rovnakom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe. V prípade externého štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry sú kombinácie predmetov obmedzené. Viac informácií v Možnostiach vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UKF.

Po magisterskom štúdiu môžu absolventi pokračovať v doktorandskom študijnom programe.

Uplatnenie absolventov:

 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii: V rámci bakalárskeho stupňa sa uplatníte ako zamestnanec kultúrnej sféry, pracovník v turizme, odborník v oblasti ochrany kultúrnych pamiatok či pracovník  
  v umeleckej produkcii a zábavnom priemysle. Po absolvovaní magisterského stupňa sa zamestnáte ako učiteľ slovenského jazyka a literatúry na základných a stredných školách, ako pracovník zaoberajúci sa výskumom 
  slovenského jazyka a literatúry, odborný pracovník v rôznych kultúrno-spoločenských inštitúciách a médiách.
 • prekladateľstvo a tlmočníctvo: Uplatníte sa ako prekladatelia a/alebo tlmočníci v inštitúciách EÚ  (Európsky  parlament,  Európska  komisia,  Európsky  súdny dvor) alebo v OSN, UNESCU či v OECD. Radi  vás  zamestnajú 
  aj prekladateľské agentúry na Slovensku, mediálne tlmočenie môžete praktizovať v televízii, súdne v našich právnych inštitúciách a privítajú vás i v dabingových štúdiách. Otvorenú cestu máte i do diplomatických služieb.
 • editorstvo a vydavateľská prax: Uplatníte sa v redakciách vydavateľstiev, napr. ako pracovníci v oblasti marketingu a manažmentu, ako editori a korektori, ako kvalifikovaní  pracovníci  pripravujúci 
  vydanie knižných  publikácií.  Zamestnanie nájdete aj v kultúrnych a reklamných agentúrach a v  umelecko-kreatívnych odvetviach zameraných na vydávanie tlačovín v tom najširšom zmysle slova.
  Po absolvovaní bakalárskeho štúdia editorstva a vydavateľskej praxe môžu absolventi napríklad študovať aj žurnalistiku na magisterskom stupni štúdia. (Podobne môžu absolventi žurnalistiky v bakalárskom štúdiu študovať editorstvo a vydavateľskú prax na magisterskom stupni štúdia.)

Podrobný zoznam študijných programov vrátane predpokladaného počtu prijatých uchádzačov sa nachádza TU.

Filozofická fakulta ponúka aj možnosť absolvovania rozširujúceho štúdia slovenského jazyka a literatúry (t. zn. doplnenie si svojej aprobácie o predmet slovenský jazyk a literatúra). Informácie o rozširujúcom štúdiu nájdete na webe Filozofickej fakulty UKF.

Doktorandské štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra – zabezpečuje Katedra slovenského jazyka FF UKF,
 • teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (slovenská literatúra) – zabezpečuje Katedra slovenskej literatúry FF UKF.

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získava absolvent titul philosophiae doctor (PhD.). Viac informácií o doktorandskom štúdiu nájdete na webe:

Rigorózne konanie:

Takisto je možné na Katedre slovenského jazyka i Katedre slovenskej literatúry absolvovať aj rigorózne konanie. Po úspešnom obhájení rigoróznej práce a absolvovaní skúšky sa udeľuje titul doktor pedagogiky (PaedDr.) alebo doktor filozofie (PhDr.). Viac informácií o rigoróznom konaní nájdete na webe:

Odkazy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | www.ukf.skFilozofická fakulta | www.ff.ukf.skKatedra slovenského jazyka a literatúry