DESIGNED BY JOOMLA2YOU

Naši absolventi

Promócie absolventov

Na snímke: absolventky a absolventi študijného programu editorstvo a vydavateľská prax (2015)

Predstavíme Vám niekoľko svojich absolventov, ktorí sa úspešne etablovali v praxi. Spýtali sme sa ich, ako hodnotia prínos absolvovaného štúdia na UKF pre ich kariérne uplatnenie:

Denisa VagaskáDeniska

Po absolvovaní učiteľstva predmetov slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra (2006 – 2009) nastúpila na doktorandské štúdium slovenského jazyka a literatúry, ktoré úspešne ukončila v roku 2014. Počas magisterského štúdia absolvovala študijný pobyt na Universitat de les Illes Balears v Španielsku (odbor anglická filológia). Svoje doktorandské štúdium obohatila pobytmi na Indiana University v Spojených štátoch amerických (výskumný pobyt) a na Univerzite Palackého v Olomouci (Letná škola slovanských filológií). V súčasnosti pôsobí ako učiteľka anglického jazyka v Inndyr skole (Nórsko).

Dolné úvodzovkyČo mi štúdium na UKF dalo? Dalo mi môj sen. Sen stať sa učiteľkou a milovať svoju prácu. Človek musí v živote robiť rôzne rozhodnutia, ale výber školy môže zmeniť Váš svet. U mňa to platilo na 100%. Pred pár rokmi som ešte netušila, že raz budem mať šancu uplatniť sa v zahraničí vo svojom odbore. Dnes pôsobím ako učiteľka v jednej z najvyspelejších krajín – v Nórskom kráľovstve. Za mnohé, čo som dosiahla, vďačím svojej Alma Mater. Tá mi ponúkla profesionálny prístup učiteľov, organizovanú výučbu, možnosť vzdelávať sa na domácej pôde, ale aj v zahraničí a množstvo zážitkov, ktoré obohatili môj študentský život. Každému, kto uvažuje nad výberom UKF ako svojej „základne“, môžem povedať, že stojí za to to vyskúšať.Horné úvodzovky

Jana PopracováJanka

V rokoch 2013 – 2018 absolvovala učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii slovenský jazyk a literatúra a história. Po ukončení štúdia nastúpila ako učiteľka na základnej škole v Bánove.

Dolné úvodzovkyŠtúdium na UKF nebolo jednoduché, no po čase usudzujem, že by som sa naň dala znova. Naučila som sa tu mnohé praktické veci, ktoré počas vyučovania slovenčiny a dejepisu využívam. Slovenčinu som mala vždy rada a veľmi ma teší, keď môžem svoje poznatky z nej odovzdávať ďalej. Ešte väčšiu radosť mám z toho, keď vidím, že deti majú slovenčinu tiež rady a baví ich.

 

 

 

 

Lívia MarkovicsováLívia

Štúdium učiteľstva slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s etickou výchovou (2007 – 2012) ukončila s vyznamenaním. Po dvoch rokoch ešte absolvovala na Katedre slovenskej literatúry rigorózne štúdium, na základe čoho získala titul doktorka filozofie (PhDr.). Pôsobí ako učiteľka na základnej škole v Komárne.

Dolné úvodzovkyPosledné dva roky som popri štúdiu absolvovala povinnú prax, ktorá mi dopomohla k tomu, aby som sa hneď po ukončení štúdia zamestnala. V súčasnosti učím už štvrtý rok v jednej základnej škole, kde sa snažím zúžitkovať všetky teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré mi UKF poskytla. Okrem iného ma na spomínaných katedrách vyučujúci naučili systematicky pracovať, efektívne si zadeliť čas,  logicky myslieť, pracovať s odbornou literatúrou a spájať nadobudnuté vedomosti do jedného celku. Netvrdím, že štúdium na UKF bolo ľahké, no povolanie učiteľky je jednoznačne náročnejšie, preto ďakujem za prísny, no spravodlivý prístup svojim vyučujúcim na UKF. Mám pocit, že za tie 4 roky školskej praxe som dokázala vyriešiť každý problém. Nehovorím, že dnes som už „hotová“ učiteľka, no aj vďaka svedomitej príprave na prednáškach a seminároch sa ňou už čoskoro stanem – možno práve v momente, keď si odvediem do konca svoju prvú triedu.

Marek ZsolnaiMarek

Je absolventom učiteľstva predmetov slovenský jazyk a literatúra – telesná výchova (2009 – 2014). Rok sa venoval pedagogickej praxi. Záujem o šport a žurnalistiku ho však priviedli do mediálnej sféry. V súčasnosti  pracuje ako šéfredaktor, moderátor a komentátor športových prenosov v prvej klubovej televízii na Slovensku – SpartakTV. 

Od útleho detstva som miloval šport. Aktívne som športoval  a sledoval všetko, čo bolo so športom spojené. V škole som okrem športovania na telesnej výchove veľmi rád písal slohy a školské úlohy. Vášeň písania u mňa pretrvala aj počas štúdia na strednej škole. Práve tento fakt mi pomohol pri rozhodovaní, prečo ísť študovať slovenský jazyk a ponoriť sa do zákonitostí práce so slovom. Počas piatich rokov na vysokej škole som sa zdokonalil v práci s textom v písanej a hovorenej forme. Štúdium jazyka mi dalo skvelé predpoklady na to, aby som si mohol splniť svoj sen, stať sa športovým novinárom a komentátorom. Popri štúdiu jazyka som získaval cennú novinársku prax v printových a neskôr aj v audiovizuálnych médiách, kde som rozvíjal vedomosti nadobudnuté v škole. Päť rokov strávených štúdiom slovenského jazyka považujem za skvelý základ, ktorý dodnes využívam vo svojej súčasnej práci šéfredaktora a športového komentátora v televízii SpartakTV. V prvej klubovej televízii v rámci celého Česka a Slovenska každý deň pracujem s textom, ktorý musím „ušiť“ nielen pre seba, ale najmä pre diváka. Človek sa vo svojej profesii musí učiť stále niečo nové. S pevnými základmi to však ide oveľa lepšie. Ja som svoje profesijné základy získal na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.

Mária HrdličkováMária

Na bakalárskom stupni študovala učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry (2007 – 2010). Na magisterskom stupni sa zamerala na jednoodborové štúdium slovenského jazyka a literatúry (2010 – 2012). Stála pri vzniku projektu milujemeslovencinu.sk a neformálnej sLOVEnčinárskej konferencie 3bodky.

Dolné úvodzovkyHoci som zatiaľ nikdy nepracovala ako slovenčinárka v pravom zmysle slova, štúdium jazyka som využila vždy. Či už to bolo súkromné vyučovanie slovenčiny pre cudzincov, práca v marketingovej agentúre, kam som sa dostala práve vďaka jazykovým korektúram a tvorbe textov, alebo aj aktuálne uplatnenie v kultúre, kde mi pomáhajú najmä fonetické a ortoepické tipy a triky, ako vylepšiť svoj hlasový prejav. Svoje slovenčinárske sklony som však naplno uplatnila, keď sme v januári 2012 spolu s Monikou Zbínovou založili popularizačný portál milujemeslovencinu.sk. Obsahuje zaujímavé informačné články zamerané na rôzne oblasti slovenčiny, od histórie jazyka cez fonetiku, až po literatúru a vyučovanie slovenčiny. Ďalšou výzvou bol potom nápad vytvoriť reálny priestor, kde by sme ukázali, čo všetko sa dá s vyštudovanou slovenčinou robiť. Tak vznikol koncept neformálnej slovenčinárskej konferencie 3bodky, ktorá má každý rok vyše 100 návštevníkov nielen z radov študentov, učiteľov, prekladateľov, copywriterov či novinárov, ale aj laických milovníkov slovenčiny.

Magdaléna PoppelkováMagda

Absolvovala študijný program prekladateľstvo a tlmočníctvo: anglický jazyk a kultúra – slovenský jazyk a kultúra. V súčasnosti pracuje ako literárna redaktorka v knižnom vydavateľstve.

Aj ja som tu bola. A bolo tu dobre! Milovala som písmená, slová, knihy a „lingvistické vtípky“. Nečudo, že som sa potom ocitla na UKF ako študentka slovenčiny. Vysoká škola zo mňa nespravila hotového odborníka, no dovolila mi zabŕdnuť do literárno-jazykovedného všedruhu. Aj vďaka tomu som si obľúbila prácu s textom, s ktorou sa teraz dennodenne stretávam v zamestnaní.

 

Martin NavrátilMartin

Získal aprobáciu v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a história (2010 – 2015), následne nastúpil na doktorandské štúdium v študijnom programe teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr na Katedre slovenskej literatúry, ktoré úspešne ukončil v akademickom roku 2017/2018. V súčasnosti je vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV.

Dolné úvodzovkyVybral som si smer svojho štúdia z dvoch dôvodov. Po prvé, lebo som chcel pracovať s ľuďmi, a po druhé, pretože som túžil venovať sa intenzívnejšie a systematickejšie odborom, ktoré som si zvolil. Oboje mi univerzita poskytla. Navyše, veľmi oceňujem aj výhody univerzitného mesta, množstvo kultúrnych akcií, rôzne príležitosti a podujatia, pri ktorých si možno vypočuť prednášky či besedy s odborníkmi. Je to šanca všestrannejšie sa rozvíjať. A to sa musím priznať, že som ešte ani zďaleka nesthol využiť všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii. A aký bol „prínos absolvovaného štúdia“? Na doktorandskom štúdiu som v podstate plynule nadviazal na to, k čomu som si vytvoril špeciálny vzťah už počas predchádzajúceho štúdia. Bez tých piatich rokov štúdia by teda šiesty a ďalšie roky ani nemohli prísť. Takže prínos je nepopierateľný.Horné úvodzovky

 

Martina TaneskiMartina

V rokoch 2006 – 2009 absolvovala učiteľstvo akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra – náuka o spoločnosti. Po ukončení doktorandského štúdia v roku 2014 nastúpila na miesto odbornej asistentky na Katedre slovenskej literatúry FF UKF. Aktívne vystupuje na medzinárodných konferenciách, venuje sa výučbe dejín literatúry, knižnej kultúry a mediálnych disciplín, zaoberá sa tiež slovensko-macedónskymi kultúrnymi a literárnymi vzťahmi, publikovala vo viacerých vedeckých zborníkoch, ako aj v domácich a zahraničných literárnovedných časopisoch. V roku 2015 jej vyšla monografia s názvom Čas a priestor v eposoch Jána Hollého. Je tiež spoluautorkou monografie s názvom Šesťkrát cesta k tradícii v literárnych textoch (2015).

Dolné úvodzovkyUniverzitu Konštantína Filozofa považujem za inštitúciu, ktorá postaví absolventa strednej školy pred viaceré výzvy a ponúkne mu mnohé príležitosti. Aby bol mladý človek skutočne pripravený na to, čo príde po štúdiu, potrebuje nielen stať sa odborníkom vo svojej oblasti, k čomu mu na UKF dopomôže výučba, prax i zahraničné pobyty, ale predovšetkým potrebuje otvorenú myseľ, túžbu neustále spoznávať a vzdelávať sa, byť flexibilný, mať prehľad o dianí, a tak nadobudnúť zdravé sebavedomie, ktoré je v súčasnosti tak veľmi potrebné na to, aby získal kvalitné pracovné príležitosti. V tomto zmysle bola pre mňa UKF v minulosti odrazom, dnes je platformou môjho ďalšieho sebarozvíjania.Horné úvodzovky

Miroslav KohútMiro

Vyštudoval učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a literatúra – geografia (2007 – 2012). Začínal ako moderátor a redaktor spravodajstva v nitrianskej regionálnej televízii Central. Od roku 2013 pôsobil v televízii TA3 ako redaktor domáceho spravodajstva a moderátor publicistiky. V súčasnosti je hovorcom ministerstva.

Dolné úvodzovkySom síce vyštudovaný učiteľ, no nestojím za katedrou, ale pred kamerou. A slovenčina je pre mňa napriek tomu základom v mojej profesii. Už v začiatkoch, pri konkurze do regionálnej televízie, mi znalosť slovenského jazyka veľmi pomohla. Mal som výhodu oproti ostatným uchádzačom a to isté platilo aj pri príchode do TA3. Tam už boli nároky najmä na spisovné vyjadrovanie a znalosť štylistiky, pochopiteľne, oveľa vyššie. Pri každej jednej reportáži je základom široká slovná zásoba, výstižnosť textu a, samozrejme, dynamický prejav, ktorý televízneho diváka dokáže osloviť. A možno zaujímavosť – hoci nie som píšuci novinár, musel som sa spoliehať aj na ovládanie pravopisu. Keďže súčasťou mojej práce nie je len tvorba samotných reportáží, ale napríklad aj vypisovanie titulkov a headlinov, akékoľvek pravopisné chyby v spravodajskej televízii sú neprípustné. A práve v takých chvíľach som neraz s vďačnosťou spomínal na vysokoškolských pedagógov, ktorí nám "do hláv hustili" všetky tie kvantá poučiek a pravidiel nášho materinského jazyka. Oplatilo sa. Štúdium na UKF mi v tomto smere veľmi pomohlo.Horné úvodzovky

Tatiana SlížováTatiana

Absolvovala štúdium editorstva a vydavateľskej praxe (2010 – 2015). V súčasnosti pracuje ako editorka lifestylového mesačníka LA FEMME. Ako sama hovorí, "pracovať som začala už popri štúdiu a snažila som sa nazbierať čo najviac skúseností (skúsila som naozaj snáď všetko :-) : redaktorskú činnosť pre knižné vydavateľstvá a prekladateľské agentúry, copywriting pre reklamné agentúry a pod. Podotýkam však, že nie som jediná, veľa mojich spolužiakov začalo v odbore pracovať už počas štúdia."

To, že som urobila skvelé rozhodnutie, som pochopila, keď som tri dni po štátniciach sedela na pohovore na editorku v jednom veľkom česko-slovenskom vydavateľskom dome. Spolu so mnou tam sedelo ďalších desať žien vo veku mojej matky s "tučným" portfóliom. A medzi nimi ja, čerstvá absolventka, v porovnaní s nimi len s chabými pracovnými skúsenosťami, ktoré som stihla za pár rokov počas štúdia nazbierať. Sedela som tam a pýtala sa samej seba, čo tu vlastne robím. Napokon som však prešla ďalšími troma kolami a hoci ma v poslednom kole poslali domov, odchádzala som šťastná, hrdá a motivovaná, lebo som vedela, že nebudem mať problém nájsť si prácu. Pochopila som totiž, že na ten pohovor som sa dostala len preto, že napriek dlhoročným skúsenostiam mojich "súperiek" ja jediná mám vyštudovaný odbor korešpondujúci s pracovnou pozíciou. A to moji potenciálni zamestnávatelia skrátka nemohli odignorovať. V roku 2015 sme ja a moji osemnásti spolužiaci boli ako jediní akreditovaní editori na Slovensku a to nás minimálne prepašovalo na (takmer) každý pohovor, o ktorý sme sa uchádzali. Krátko nato som si našla svoju vysnívanú prácu a rovnako všetci moji spolužiaci sa v nezvyčajne krátkom čase uplatnili vo svojom milovanom odbore. Inak, to sa mi na štúdiu editorstva páčilo najviac: každý pedagóg k nám vždy pristupoval inak, raz ako k budúcim korektorom, raz ako k textológom, inokedy zasa ako k editorom či vydavateľom, copywriterom, redaktorom, žurnalistom, literárnym kritikom či dokonca ako k učiteľom. A naozaj, každý z nás dnes napokon robí niečo úplne odlišné, hoci stále "vo svojom odbore" :-).

 

Zuzana HruškováZuzka

Zoštátnicovala v akademickom roku 2015/2016. Počas štúdia bola mimoriadne aktívnou študentkou. Zúčastnila sa na viacerých ročníkoch ŠVOUČ-ky, na ktorej za prácu Hlaholika v umení na Slovensku získala prvé miesto. S touto prácou však uspela aj v celoštátnej súťaži o najlepšie práce študentskej vedeckej konferencie v akademickom roku 2015/2016 a bola ocenená prémiou Literárneho fondu. Okrem toho spolupracovala na rôznych grafických projektoch, je autorkou neoficiálnej webovej stránky editorstva a vydavateľskej praxe (stránku si môžete pozrieť TU). Prečo sa rozhodla pre UKF a daný študijný program a ako hodnotí absolvované štúdium?

Dolné úvodzovky

Pre editorstvo som rozhodla asi preto, lebo som počas gymnázia tak nejak aktívne písala a robila redaktorku a neskôr šéfredaktorku v školským novinách a tak padla voľba na niečo „slovenčinárske“. Rozhodovala som sa medzi učiteľským smerom spolu s estetikou a editorstvom. Voľba padla na editorstvo – a dobre :-). Spôsob výučby u niektorých učiteľov mi sadol viac, u niektorých menej, ale všetko beriem ako skúsenosť do života. Dokonca na hodiny veľa vyučujúcich som sa vyslovene tešila.

Odkazy

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | www.ukf.skFilozofická fakulta | www.ff.ukf.skKatedra slovenského jazyka a literatúry