Ponuka študijných programov

Bakalárske štúdium:

Magisterské štúdium:

Upozornenie k zverejneným študijným plánom: V prípade učiteľských a translatologicko-tlmočnícky orientovaných študijných programov je v študijnom pláne uvedený len zoznam predmetov zo slovenského jazyka a literatúry, resp. slovenského jazyka a kultúry. Študenti učiteľského štúdia absolvujú okrem predmetu slovenský jazyk a literatúra aj predmety z druhého aprobačného predmetu, ako aj z pedagogicko-psychologického základu. Študenti prekladateľsko-tlmočnícky orientovaného študijného programu absolvujú okrem slovenského jazyka aj kultúry predmety z druhého jazyka a z translatologického základu.

Učiteľský študijný program je možné študovať aj externej forme štúdia (v kombinácii s históriou), všetky ostatné študijné programy v dennej forme. Po absolvovaní bakalárskeho štúdia získava absolvent titul bakalár (Bc.), po absolvovaní magisterského štúdia získava titul magister (Mgr.). Po absolvovaní bakalárskeho štúdia môžu absolventi pokračovať v rovnakom alebo príbuznom magisterskom študijnom programe. V prípade externého štúdia učiteľstva slovenského jazyka a literatúry sú kombinácie predmetov obmedzené. Viac informácií v Možnostiach vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte UKF.

Po magisterskom štúdiu môžu absolventi pokračovať v doktorandskom študijnom programe.

Uplatnenie absolventov:

Podrobný zoznam študijných programov vrátane predpokladaného počtu prijatých uchádzačov sa nachádza TU.

Filozofická fakulta ponúka aj možnosť absolvovania rozširujúceho štúdia slovenského jazyka a literatúry (t. zn. doplnenie si svojej aprobácie o predmet slovenský jazyk a literatúra). Informácie o rozširujúcom štúdiu nájdete na webe Filozofickej fakulty UKF.

Doktorandské štúdium:

Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia získava absolvent titul philosophiae doctor (PhD.). Viac informácií o doktorandskom štúdiu nájdete na webe:

Rigorózne konanie:

Takisto je možné na Katedre slovenského jazyka i Katedre slovenskej literatúry absolvovať aj rigorózne konanie. Po úspešnom obhájení rigoróznej práce a absolvovaní skúšky sa udeľuje titul doktor pedagogiky (PaedDr.) alebo doktor filozofie (PhDr.). Viac informácií o rigoróznom konaní nájdete na webe: