Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2020/2021
Podprogram:
SJtr15m - Slovenský jazyk a kultúra
Súčet kreditov
Študijná časť: 34
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 2
Študijný odbor:
filológia
garant :
doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP - Slovenský jazyk Min. 12  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/T/ZS/15  Základy slavistiky   2 1P + 1S    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/T/DYN/15  Dynamika súčasnej slovenčiny   2 1S  PH    PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  
KSJL/T/STRSL/15  Staroslovienčina   2 1P + 1S    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.,  
KSJL/T/VSJ/15  Vývin slovenského jazyka   2 1S    Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/T/DIAL/15  Dialektológia   2 1P + 1S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/T/TK/15  Teória komunikácie   2 1P    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  


Blok - PP Slovenská literatúra Min. 12  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/TR/IS19/15  Interpretačné sondy do slovenskej literatúry 19. storočia   2 2S    PhDr. Martina Taneski, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/TR/LK/15  Literárna komparatistika   2 1S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/TR/ISSSL/15  Interpretačné sondy do staršej slovenskej literatúry   2 2S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD.,  
KSJL/TR/ESLK/15  Európsky a svetový literárny kontext   2 1P    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/TR/IS20/15  Interpretačné sondy do slovenskej literatúry 20. storočia   2 2S    PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD.,  
KSJL/TR/TLK/15  Teória literárnej komunikácie   2 1P    prof. PhDr. František Koli, CSc., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP - Slovenský jazyk Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/T/RET/15  Rétorika   2 1S    PhDr. Katarína Dudová, PhD., PaedDr. PhDr. Martin Bodis, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/T/PSYCH/15  Úvod do psycholingvistiky   2 1P    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/T/SOCIO/15  Úvod do sociolingvistiky   2 1P    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  


Blok - PVP Slovenská literatúra Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/TR/AVP/15  Aktuálne vývinové procesy slovenskej literatúry   2 1S    Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/TR/LF/15  Literatúra a folklór   2 1S    Mgr. Mariana Hrašková, PhD.,  
KSJL/TR/SL/15  Semiotika literatúry   2 1S    Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - VP Slovenský jazyk a literatúra Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/TR/MK/15  Médiá a kultúra   2 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Jana Popovicsová,  
KSJL/TR/BL/15  Biblia a literatúra   2 1S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.,  
KSJL/T/VPL/15  Výberová prednáška z lingvistiky   2 1P    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.,  
KSJL/T/KOGN/15  Kognitívna lingvistika   2 1P    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.,  
KSJL/T/TAKVSL/15  Teórie a koncepcie vo svetovej a slovenskej lingvistike   2 1P    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Prekladateľstvo a tlmočníctvo-SJ v kombinácii-Štátne skúšky Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/KSL/SJAL/15  Slovenský jazyk a literatúra   2   SS       

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov