Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2020/2021
Podprogram:
SJtr15b - Slovenský jazyk a kultúra
Súčet kreditov
Študijná časť: 66
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 0
Študijný odbor:
filológia
garant :
doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP - Slovenský jazyk Min. 28  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/T/USJ/15  Úvod do štúdia jazykov   3 1P + 1S    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  
KSJL/T/FF/15  Fonetika a fonológia   3 1P + 1S    doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/T/LSJ/15  Lexikológia slovenského jazyka   3 1P + 1S    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PhDr. Marián Macho, PhD.,  
KSJL/T/OE/15  Ortoepia   2 1S    doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc.,  
KSJL/T/DSS/15  Dejiny spisovnej slovenčiny   3 1P + 1S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/T/MSJ/15  Morfológia slovenského jazyka   3 1P + 1S    Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/T/SSJ/15  Syntax slovenského jazyka   3 1P + 1S    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.,  
KSJL/T/JK/15  Jazyková kultúra   2 1S    PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/T/STYL/15  Štylistika slovenského jazyka   3 1P + 2S    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/T/TAT/15  Tvorba a analýza textu   3 2S  PH    PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  


Blok - PP Slovenská literatúra Min. 22  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/TR/SSL/15  Staršia slovenská literatúra   2 1P + 1S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/TR/TL/15  Teória literatúry   2 1P + 1L    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/TR/SL1P19/15  Slovenská literatúra 1. polovice 19. storočia   2 1P + 1S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/TR/IUT/15  Interpretácia umeleckého textu   2 1P + 1S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/TR/SL2P19/15  Slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia   2 1P + 1S    prof. PhDr. František Koli, CSc., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/TR/TSPO/15  Textový seminár zo slovenskej poézie   2 1S    Mgr. Mariana Hrašková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/TR/SL1P20/15  Slovenská literatúra 1. polovice 20. storočia   2 1P + 1S    prof. PhDr. František Koli, CSc., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/TR/TSPR/15  Textový seminár zo slovenskej prózy   2 1S    PhDr. Petra Kaizerová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/TR/LDM/15  Literatúra pre deti a mládež   2 1P + 1S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., Mgr. Gabriela Tobiašová, PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/TR/SL2P20/15  Slovenská literatúra 2. polovice 20. storočia   2 1P + 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/TR/SUSL/15  Súčasná slovenská literatúra   2 1P + 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP - Slovenský jazyk Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/T/OG/15  Ortografia   2 1S    PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/T/FSJ/15  Frazeológia slovenského jazyka   2 1S    PhDr. Darina Auxová, PhD.,  
KSJL/T/SJ/15  Slovanský jazyk   2 1S    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/T/KL/15  Komparatívna lingvistika   2 1S    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  


Blok - PVP Slovenská literatúra Min. 8  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/TR/TVTF/15  Teória verša, trópov a figúr   2 1S    PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/TR/LM/15  Literatúra a umenie   2 1S    PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJL/TR/LZ/15  Literárny zemepis   2 1S    doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/TR/TZ/15  Teória žánrov   2 1S    PhDr. Dušan Teplan, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/TR/ZLK/15  Základy literárnej kritiky   2 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - VP - Slovenský jazyk Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/T/BIL/15  Bilingvizmus a jeho obraz v jazykovede 21. storočia   2 1P    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  
KSJL/T/PALEO/15  Kapitoly z paleografie slovenského písomníctva   2 1S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/T/ZG/15  Základy grafológie   2 1P    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  
KSJL/T/ZG/15  Základy grafológie   2 1P    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  


Blok - VP Slovenská literatúra Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/TR/KP/15  Kreatívne písanie   2 1S    Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/TR/LUS/15  Literárne a umelecké smery   2 1S    PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Natália Mitková,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety
 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov