Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2020/2021
Podprogram:
SJ15m - Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Súčet kreditov
Študijná časť: 41
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 12
Študijný odbor:
učiteľstvo a pedagogické vedy
garant :
prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP Slovenský jazyk Min. 11  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/ZS/15  Základy slavistiky   2 1P + 1S    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/U/DYN/15  Dynamika súčasnej slovenčiny   2 1P + 1S  PH    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  
KSJL/U/STRSL/15  Staroslovienčina   2 1P + 1S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/U/VSJ/15  Vývin slovenského jazyka   3 1P + 1S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/U/DIAL/15  Dialektológia   2 1P + 1S    Mgr. Tomáš Bánik, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  


Blok - PP Slovenská literatúra Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/IS19/15  Interpretačné sondy do slovenskej literatúry 19. storočia   2 2S    PhDr. Petra Kaizerová, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/U/ESLK/15  Európsky a svetový literárny kontext   2 2P    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/U/ISSSL/15  Interpretačné sondy do staršej slovenskej literatúry   2 2S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/U/MMVL/15  Moderné metódy vo vyučovaní literatúry   2 2S    Mgr. Mariana Hrašková, PhD.,  
KSJL/U/IS20/15  Interpretačné sondy do slovenskej literatúry 20. storočia   2 2S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  


Blok - PP Pedagogická prax - slovenský jazyk a literatúra Min. 5  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/mPRAX01/15  Pedagogická prax II. Výstupová   1 20C  PH    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD.,  
KSJL/mPRAX02/15  Pedagogická prax III. Výstupová   1 20C  PH    Mgr. Mariana Hrašková, PhD.,  
KSJL/mPRAX03/15  Pedagogická prax súvislá   3 60C  PH    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP Slovenská literatúra Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/LVS/15  Literárna veda na Slovensku   2 2S    PhDr. Dušan Teplan, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/U/LK/15  Literárna komparatistika   2 2S    PhDr. Petra Kaizerová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/U/LF/15  Literatúra a folklór   2 2S    PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJL/U/SL/15  Semiotika literatúry   2 2S    Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/U/AVP/15  Aktuálne vývinové procesy slovenskej literatúry   2 1P + 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  


Blok - PVP Slovenský jazyk Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/RET/15  Rétorika   2 2S    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PhDr. Katarína Dudová, PhD.,  
KSJL/U/VPL/15  Výberová prednáška z lingvistiky   2 2P    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.,  
KSJL/U/KOGN/15  Kognitívna lingvistika   2 2P    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  
KSJL/U/SOCIO/15  Úvod do sociolingvistiky   2 2P    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/U/TK/15  Teória komunikácie   2 2P    PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.,  
KSJL/U/PSYCH/15  Úvod do psycholingvistiky   2 2P    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  


Blok - Semináre k diplomovej práci Min. 3  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/SDP1/15  Seminár k diplomovej práci 1   2 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PhDr. František Koli, CSc., prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD., PaedDr. PhDr. Martin Bodis, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/U/SDP2/15  Seminár k diplomovej práci 2   4 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PhDr. František Koli, CSc., prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - VP Slovenská literatúra Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/MK/15  Médiá a kultúra   2 1P + 1S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Jana Popovicsová,  
KSJL/U/BL/15  Biblia a literatúra   2 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  


Blok - VP Slovenský jazyk Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/VKPD/15  Vybrané kapitoly zo psychodidaktiky slovenského jazyka   2 2P    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  
KSJL/U/TAKVSL/15  Teórie a koncepcie vo svetovej a slovenskej lingvistike   2 2P    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/KSL/U/SJAL/15  Slovenský jazyk a literatúra   2   SS         

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Obhajoba diplomovej práce Min. 10  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/KSL/U/DPAO/15  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB         

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov