Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2020/2021
Podprogram:
SJ15b - Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Súčet kreditov
Študijná časť: 68
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 5
Študijný odbor:
učiteľstvo a pedagogické vedy
garant :
prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - PP Prax - slovenský jazyk a literatúra Min. 1  Kredit
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/bPRAX01/15  Pedagogická prax I. hospitačno-asistentská   1 20C    Mgr. Mariana Hrašková, PhD., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., PaedDr. PhDr. Martin Bodis, PhD.,  


Blok - PP Slovenská literatúra Min. 24  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/TL/15  Teória literatúry   2 1P + 1S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/U/SSL/15  Staršia slovenská literatúra   2 1P + 1S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/U/SL1P19/15  Slovenská literatúra 1. polovice 19. storočia   2 1P + 1S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/U/IUT/15  Interpretácia umeleckého textu   2 1P + 1S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/U/TSPO/15  Textový seminár zo slovenskej poézie   2 2S    doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Lucia Vytykačová, Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/U/SL2P19/15  Slovenská literatúra 2. polovice 19. storočia   2 1P + 1S    prof. PhDr. František Koli, CSc., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/U/TSPR/15  Textový seminár zo slovenskej prózy   2 2S    Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/U/SL1P20/15  Slovenská literatúra 1. polovice 20. storočia   2 1P + 1S    prof. PhDr. František Koli, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/U/SL2P20/15  Slovenská literatúra 2. polovice 20. storočia   2 1P + 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/U/LDM/15  Literatúra pre deti a mládež   2 1P + 1S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., Mgr. Lucia Vytykačová, PhDr. Petra Kaizerová, PhD.,  
KSJL/U/DL/15  Didaktika literatúry   4 2P + 2S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD.,  


Blok - PP Slovenský jazyk Min. 22  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/USJ/15  Úvod do štúdia jazykov   2 1P + 1S    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  
KSJL/U/FF/15  Fonetika a fonológia slovenského jazyka   2 1P + 1S    doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/U/LSJ/15  Lexikológia slovenského jazyka   2 1P + 1S    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PhDr. Marián Macho, PhD.,  
KSJL/U/OE/15  Ortoepia   2 2S    PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/U/DSS/15  Dejiny spisovnej slovenčiny   2 1P + 1S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/U/MSJ/15  Morfológia slovenského jazyka   2 1P + 1S    Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/U/SSJ/15  Syntax slovenského jazyka   2 1P + 1S    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., PhDr. Katarína Dudová, PhD.,  
KSJL/U/JK/15  Jazyková kultúra   2 2S    PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/U/STYL/15  Štylistika slovenského jazyka   2 1P + 1S    doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  
KSJL/U/TVSJ/15  Teória vyučovania slovenského jazyka   4 2P + 2S    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP Slovenský jazyk Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/OG/15  Ortografia   2 2S    PhDr. Katarína Dudová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/U/FSJ/15  Frazeológia slovenského jazyka   2 2S    PhDr. Darina Auxová, PhD.,  
KSJL/U/SJ/15  Slovanský jazyk   2 2S    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/U/TAT/15  Tvorba a analýza textu   2 2S    PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  


Blok - Semináre k bakalárskej práci Min. 3  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/USBP/15  Úvodný seminár k bakalárskej práci   2 2S    PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., PhDr. Katarína Dudová, PhD., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/U/SBP1/15  Seminár k bakalárskej práci 1   2 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PhDr. František Koli, CSc., prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD., PaedDr. PhDr. Martin Bodis, PhD.,  
KSJL/U/SBP2/15  Seminár k bakalárskej práci 2   2 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PhDr. František Koli, CSc., prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD.,  


Blok - PVP Slovenská literatúra Min. 8  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/USL/15  Úvod do štúdia literatúry   2 2P    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/U/LM/15  Literatúra a umenie   2 2S    PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  
KSJL/U/LZ/15  Literárny zemepis   2 2S    doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/U/TVTF/15  Teória verša, trópov a figúr   2 2S    PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  
KSJL/U/TZ/15  Teória žánrov   2 2S    doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/U/SUSL/15  Súčasná slovenská literatúra   2 1P + 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - VP Slovenská literatúra Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/KP/15  Kreatívne písanie   2 2S    Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/U/TA/15  Tvorivé aktivity na vyučovaní literatúry   2 2S    Mgr. Mariana Hrašková, PhD., Mgr. Martina Matyášová, PhD., Mgr. Gabriela Tobiašová,  
KSJL/U/LUS/15  Literárne a umelecké smery   2 2S    PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD.,  


Blok - VP Slovenský jazyk Min. 4  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/U/KL/15  Komparatívna lingvistika   2 2P    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  
KSJL/U/PALEO/15  Kapitoly z paleografie slovenského písomníctva   2 2P    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/U/ZG/15  Základy grafológie   2 2P    doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  
KSJL/U/BIL/15  Bilingvizmus a jeho obraz v jazykovede 21. storočia   2 2P    prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety
 
Povinne voliteľné predmety

Blok - Obhajoba bakalárskej práce Min. 5  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/KSL/U/BPAO/15  Bakalárska práca a jej obhajoba   10   OB         

 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov