Študijný plán - Schválený

Akademický rok:
2020/2021
Študijný program:
EVP15m - editorstvo a vydavateľská prax - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná forma)
Súčet kreditov
Študijná časť: 94
Súčet kreditov
Štátne skúšky: 26
Študijný odbor:
filológia
garant :
prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.
 

Študijná časť
Povinné predmety

Blok - Semináre k diplomovej práci Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/SDP1/15  Seminár k diplomovej práci 1   2 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PhDr. František Koli, CSc., prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/E/SDP2/15  Seminár k diplomovej práci 2   4 2S    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., prof. PhDr. František Koli, CSc., prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD., doc. PhDr. Marta Bugárová, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD., Mgr. Mariana Hrašková, PhD., doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., PaedDr. Mária Alabánová, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD., PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., PhDr. Dušan Teplan, PhD., PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Vladimír Palkovič, PhD., PhDr. Marián Macho, PhD., PhDr. Darina Auxová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  


Blok - PP Slovenská literatúra Min. 30  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/PROT/15  Problematika redigovania odborného textu   5 1P + 2S  PH    prof. PhDr. František Koli, CSc., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Jana Popovicsová,  
KSJL/E/RPR/15  Reklama a PR   6 2P + 2S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., Mgr. Veronika Rácová, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/E/DE/15  Dejiny editorstva a textológie   6 2P + 2S    prof. PhDr. Eva Tučná, CSc., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/E/PRUT/15  Problematika redigovania umeleckého textu   5 1P + 2S  PH    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.,  
KSJL/E/PRPT/15  Problematika redigovania prekladového textu   5 1P + 2S  PH    prof. PhDr. František Koli, CSc., doc. PhDr. Igor Hochel, PhD.,  
KSJL/E/TLK/15  Teória literárnej komunikácie   3 2P    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  


Blok - PP - Slovenský jazyk Min. 36  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/ZSP/15  Základy staroslovienskeho písomníctva   6 2P + 2S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD., doc. Mgr. Martin Diweg-Pukanec, PhD.,  
KSJL/E/MR/15  Manažérska rétorika   3 2S    PhDr. Katarína Dudová, PhD., PhDr. Marcel Olšiak, PhD., PaedDr. PhDr. Martin Bodis, PhD.,  
KSJL/E/KAT/15  Korektúra a apretúra textu   3 2S    PhDr. Marián Macho, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD.,  
KSJL/E/TYP/15  Typografické praktikum   3 2S    Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  
KSJL/E/LEX/15  Lexikografia   6 2P + 2S    prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc.,  
KSJL/E/DTK/15  Dejiny tlačenej knihy   6 2P + 2S    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/E/PCS/15  Praktické cvičenia zo štylistiky   6 4S  PH    PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD., PhDr. Mária Rendarová, PhD.,  
KSJL/E/SPEC/15  Špecifiká internetových textov   3 2S    PhDr. Marcel Olšiak, PhD., Mgr. Patrik Petráš, PhD., Mgr. Tomáš Bánik, PhD.,  

 
Povinne voliteľné predmety

Blok - PVP - Slovenský jazyk Min. 6  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/KOGNL/15  Kognitívna lingvistika   2 2P    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., PhDr. Katarína Dudová, PhD., prof. PaedDr. Zuzana Kováčová, PhD.,  
KSJL/E/VPL/15  Výberová prednáška z lingvistiky   2 2P    prof. PhDr. Juraj Vaňko, CSc., doc. Alena Kalechyts, CSc., doc. Alena Kalechyts, CSc.,  
KSJL/E/DJMD/15  Dynamika jazyka (vo vybraných mediálnych diskurzoch)   2 2S    PhDr. Marcel Olšiak, PhD.,  
KSJL/E/TK/15  Teória komunikácie   2 2S    PaedDr. Renáta Hlavatá, PhD.,  


Blok - PVP Slovenská literatúra Min. 12  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/ESLK/15  Európsky a svetový literárny kontext   2 2P    prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/E/LK/15  Literárna komparatistika   2 2S    Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Petra Kaizerová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/E/LF/15  Literatúra a folklór   2 2S    doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD.,  
KSJL/E/SL/15  Semiotika literatúry   2 2S    Mgr. Veronika Rácová, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD.,  
KSJL/E/AVP/15  Aktuálne vývinové procesy slovenskej literatúry   2 1P + 1S    doc. PhDr. Igor Hochel, PhD., Mgr. Veronika Rácová, PhD.,  
KSJL/E/LVS/15  Literárna veda na Slovensku   2 2S    PhDr. Dušan Teplan, PhD., Mgr. Monika Zumríková Kekeliaková, PhD.,  
KSJL/E/TVTF/15  Teória verša, trópov a figúr   2 2S    PhDr. Dušan Teplan, PhD.,  

 
Výberové predmety

Blok - VP - Slovenský jazyk Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/UPSYCH/15  Úvod do psycholingvistiky   2 2P    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  
KSJL/E/USOCIO/15  Úvod do sociolingvistiky   2 2P    prof. PaedDr. Ľubomír Kralčák, PhD.,  


Blok - VP Slovenská literatúra Min. 2  Kredity
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/E/BL/15  Biblia a literatúra   2 2S    doc. PhDr. Jozef Brunclík, PhD., doc. PhDr. Silvia Lauková, PhD., prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc.,  
KSJL/E/ETVP/15  Etika vydavateľskej praxe   2 2S    Mgr. Veronika Rácová, PhD., PhDr. Martina Taneski, PhD., Mgr. Jana Popovicsová,  

 

Štátne skúšky
Povinné predmety

Blok - Predmety štátnej skúšky Min. 26  Kreditov
Skratka Názov Akt. Kredit Rozsah Ukonč. Roč. Sem. Podmieňujúce Vyučujúci
KSJL/KSL/E/M/SJE/15  Slovenský jazyk pre editorov   2   SS         
KSJL/KSL/E/M/SLE/15  Slovenská literatúra pre editorov   2   SS         
KSJL/KSL/E/M/EVP/15  Editorstvo a vydavateľská prax   2   SS         
KSJL/KSL/E/DPO/15  Diplomová práca a jej obhajoba   20   OB         

 
Povinne voliteľné predmety
 


Za údajom o rozsahu výučby sa môže vyskytovať nasledujúci symbol:
d - Dní za semester
h - Hodín za týždeň
s - Hodín za semester
t - Týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah "hodín za týždeň"

Pri predmetoch v študijných programoch sa môžu vyskytovať ďalšie znaky
! - v danom akademickom roku sa predmet nerealizuje
+ - predmet sa nerealizuje, možno od nasledujúceho akademického roku
- - predmet sa realizuje poslednýkrát

* - predmet má viac podmieňujúcich predmetov